Dorpenatlas

In juni 2008 is de Dorpenatlas Winsum uitgegeven. In de Dorpenatlas zijn gegevens verzameld van alle dorpen van de gemeente Winsum. Hierbij gaat het om gegevens over: bevolking, wonen, voorzieningen, werk en inkomen, leefbaarheid, vrije tijd en veiligheid. De gegevens zijn verzameld door analyse van statistische gegevens enerzijds en anderzijds aan de hand van leefbaarheidenquêtes onder de bewoners van de dorpen.

Doel atlas

De gegevens helpen bij de onderbouwing van dorpsvisies en leefbaarheidprojecten en zijn ter ondersteuning bij de ontwikkeling van beleid.

Leefbaarheid

Bij leefbaarheid gaat het er uiteindelijk om dat de inwoners zich goed voelen in hun eigen woon – en leefomgeving. De Dorpenatlas geeft informatie over hoe het wonen en leven in de dorpen wordt beleefd. De vraag is nu welke ontwikkelingen in gang gezet moeten en kunnen worden ter verbetering of bevordering van de leefbaarheid in de dorpen? Wat geven we prioriteit? Waar steken we in eerste instantie op in zodat we vooruitgang kunnen boeken? Daarbij is van groot belang te beseffen dat de leefbaarheid en ook het verbeteren daarvan een zaak is van bewoners en gemeente samen. De gemeente heeft hierin een rol en verantwoordelijkheid, maar de bewoners nadrukkelijk ook. Het gaat er dan ook om wat we samen tot stand kunnen brengen.

Notitie leefbaarheid

In de notitie leefbaarheid die in 2009 is vastgesteld door de gemeenteraad zijn actiepunten genoemd ter verbetering van de leefbaarheid in de dorpen. Ingezet wordt op de thema’s;

  • de kwaliteit van de fysieke woonomgeving
  • de voorzieningen
  • de sociale samenhang in de dorpen en wijken.

Dorpenatlas

De dorpenatlas is het resultaat van het verzamelen van allerlei statistische gegevens en een inventarisatie van voorzieningen, in combinatie met de resultaten uit de bewonersenquête die in oktober 2007 is gehouden.

De gemeente Winsum is in 2007 een breed leefbaarheidsonderzoek gestart. In het kader van dit onderzoek is bij 2300 huishoudens in de gemeente een bewonersenquête in de bus gevallen, waarin hen gevraagd is naar hun mening over het leven en wonen in hun dorp. Maar liefst 60 procent heeft de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. De uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijk voor het maken van plannen voor de dorpen en voor het doorvoeren van verbeteringen aan de woon- en leefomgeving. De dorpenatlas is opgesteld door onderzoeker Paul Oostveen van Oostveen Beleidsonderzoek en Advies uit Enschede, in samenwerking met de gemeente. De dorpenatlas is één van de actiepunten uit de nota Vernieuwingsimpuls communicatie met burgers

Relevante informatie in één oogopslag

De totstandkoming van de dorpenatlas vloeit voort uit het beleid van de gemeente om de leefbaarheid van de dorpen waar mogelijk te verbeteren. Om plannen te maken en over het onderwerp leefbaarheid goed met de dorpen te kunnen discussiëren, ontbrak het tot op heden aan voldoende eenduidige informatie. Nu is alle relevante informatie in de dorpenatlas te raadplegen. Het geeft inzicht in de huidige situatie en ontwikkelingen ten aanzien van de bevolkingsamenstelling, wonen, werk en inkomen, voorzieningen, sociale netwerken, leefbaarheid en veiligheid per dorp.

Diverse doeleinden

Samen met Winsumse instellingen en organisaties zoals politie, woningstichting, welzijnsorganisaties en de dorpsbelangenverenigingen gebruikt de gemeente de dorpenatlas voor verschillende doeleinden. De informatie kan worden gebruikt bij het opstellen van nieuwe dorpsvisies, danwel het vernieuwen of aanvullen van bestaande dorpsvisies. Daarnaast staat in de dorpenatlas informatie die basis kan vormen voor het ontwikkelen van nieuw beleid, bijvoorbeeld voor veiligheid, jeugdbeleid en vrijwilligersbeleid. Bovendien kan aan de hand van informatie in de dorpenatlas samen met de dorpsbelangenverenigingen worden bekeken waar de leefbaarheid in de dorpen kan worden verbeterd. In 2011 wordt bekeken of de Dorpenatlas opnieuw uitgegeven wordt.

Kijk ook eens naar ...