Winterprogramma gladheidsbestrijding 2018-2019

Vanaf 1 januari 2019 gaat de gemeente Winsum op in de nieuwe gemeente Het Hogeland, samen met de gemeenten Bedum, De Marne en Eemsmond. Dit winterprogramma blijft ook de eerste maanden na de herindeling van kracht. Het geldt van 1 november 2018 tot en met 21 april 2019 voor het grondgebied van de gemeente Winsum, met uitzondering van het gebied Middag. Middag hoort vanaf 1 januari 2019 bij de gemeente Westerkwartier.

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Hoe de gemeente de gladheid bestrijdt
 3. Weersomstandigheden
 4. Werking, gebruik en levering van dooimiddelen
 5. Prioriteiten
 6. Strooiroutes 2018-2019

Gladheidsbestrijding

 

1. INLEIDING

Voor u als weggebruiker is de winter meestal niet de meest aangename periode van het jaar. Sneeuw en ijzel kunnen ervoor zorgen dat het op de weg gevaarlijker wordt dan gebruikelijk. Als wegbeheerder wil de gemeente de gladheid zo effectief mogelijk bestrijden. Wij streven naar een maximale veiligheid, voor een redelijke prijs, rekening houdend met het milieu.

Wat doet de gemeente

 • Bij gladheid op de weg strooit de gemeente met nat zout. Dit biedt meer veiligheid voor de weggebruiker en heeft minder negatieve effecten op het milieu. Hoofdwegen, bruggen en fietspaden worden eerst gestrooid. Direct daarop volgen de wijkontsluitingswegen. Bij aanhoudende sneeuwval gaat de gemeente over tot sneeuwruimen in combinatie met strooien.
 • Om gladheid te voorkomen bestrijdt de gemeente de gladheid ook preventief, dus als er gladheid wordt voorspeld. Dit gebeurt op doorgaande wijkontsluitingswegen, dorpsontsluitingswegen, bus- en schoolroutes en doorgaande wegen langs het water
 • Bij aanhoudende sneeuwval gaat de gemeente over op sneeuwruimen in combinatie met strooien.

 

Ook de weggebruiker moet voorzichtig zijn

De gemeente doet haar uiterste best om gladheid op de wegen zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden. Maar het weer is een grillig natuurverschijnsel, onze mogelijkheden zijn begrensd. Gaat u bij winterse omstandigheden de weg op? Doe dat met een grote mate van oplettendheid en voorzichtigheid. Bij code rood waarschuwt Veiligheidsregio Groningen om niet de weg op te gaan.

2. HOE DE GEMEENTE DE GLADHEID BESTRIJDT

STROOIEN: PREVENTIEF-CURATIEF

Bij de gladheidsbestrijding strooit de gemeente op twee manieren: preventief en curatief. Dit gebeurt volgens de "nat-strooi-methode".

Preventief strooien vindt plaats als er gladheid wordt voorspeld. Wegen en fietspaden worden dan uit voorzorg gestrooid, waardoor gladheid voorkomen kan worden. Deze methode levert voordelen op het gebied van de verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer, het belasten van het milieu en de kosten.

Curatief strooien vindt plaats als de gladheid al is opgetreden door o.a. sneeuw en/of ijzel. Het gaat hierbij om situaties met sneeuw, ijzel of onverwacht opvriezend wegdek. De gemeente Winsum geeft de voorkeur aan preventieve gladheidsbestrijding.

SNEEUWRUIMEN

Bij aanhoudende sneeuwval is alleen strooien niet meer afdoende. De gemeente gaat over op sneeuwruimen, in combinatie met strooien. Omdat dit meer tijd kost dan wanneer er alleen gestrooid wordt, is de doorlooptijd per route langer. Om te zorgen dat de werkzaamheden niet langer duren dan noodzakelijk zet de gemeente bij sneeuwval extra menskracht en materieel in.

In het uiterste geval, bij extreme omstandigheden (code rood) kan de gemeente besluiten het strooiprogramma tijdelijk in te perken door alleen de doorgaande routes te strooien. Zodra het verantwoord is worden de overige routes alsnog gestrooid. De gemeente laat dit weten via Twitter, via de gemeentelijke website en indien mogelijk via RTV Noord.

RIJBANEN

Op de rijbanen wordt de sneeuw geruimd met behulp van sneeuwschuiven en gelijktijdig strooien. Na het schuiven blijft mogelijk een dun laagje sneeuw op het wegdek achter. Door het verkeer wordt het wegenzout verder "ingereden" waardoor de achtergebleven sneeuwresten snel wegsmelten.

FIETSPADEN

Hoofdfietspaden worden bij sneeuwval geschoven en gestrooid.

LOOPROUTES, BUSHALTES, WINKELSTRATEN EN MARKTPLAATSEN

Deze worden niet door de gemeente gestrooid. Trottoirs, bushaltes en marktplaatsen zijn niet opgenomen in de (preventieve) strooiroutes. Alleen bij hevige sneeuwval op werkdagen en pas nadat de strooi- en sneeuwschuifroutes sneeuwvrij en berijdbaar zijn, worden trottoirs bij bushaltes, winkelstraten en marktplaatsen sneeuwvrij gemaakt en gestrooid.

De gemeente strooit wel op de marktplaatsen op het parkeerterrein Obergum en het dorpsplein aan de Hoofdstraat. Bij preventief strooien kunnen vanwege geparkeerde auto's alleen de rijstroken van de parkeerplaatsen gestrooid worden. Bij sneeuwval wordt de beschikbare ruimte zoveel mogelijk sneeuwvrij gemaakt.

NAZORG

Als de wegen sneeuwvrij zijn (maximaal 5 uur na het stoppen van de sneeuwval) ruimt de gemeente waar nodig hinderlijke restsneeuw op fietsoversteekplaatsen en kruispunten op.

3. WEERSOMSTANDIGHEDEN

De gemeente bestrijdt de gladheid op basis van de weerwaarschuwingen van het KNMI. Het KNMI gebruikt internationale waarschuwingskleuren om de impact van gevaarlijk weer aan te geven. De kleurcodes zijn groen, geel, oranje en rood. De website www.knmi.nl/home geeft de actuele weercode aan. Om gericht te kunnen waarschuwen, geeft het KNMI weerwaarschuwingen per provincie uit. Het kan dus zijn dat voor de ene provincie code oranje geldt, terwijl er in een andere provincie niets aan de hand is. De provinciale waarschuwing voor Groningen is te vinden op www.knmi.nl/nederland-nu/weer/waarschuwingen/groningen.

BETEKENIS WAARSCHUWINGSCODES

Code Groen = geen bijzonderheden

Bij code groen is er geen bijzonder weer waarbij kans is op gevaarlijke weersituaties

Code Geel = wees alert

Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, vooral als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.

Code Oranje = wees voorbereid

Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.

Code Rood = onderneem actie

Dit is een echt weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet.

4. WERKING, GEBRUIK EN LEVERING VAN DOOIMIDDELEN

ALGEMEEN

Dooimiddelen verlagen het vriespunt van water, of anders gezegd, het smeltpunt van ijs. Dit betekent dat het vriespunt niet meer bij 0° C ligt, maar lager. Hoeveel lager is afhankelijk van het soort dooimiddel en de hoeveelheid dooimiddel. Wanneer er dus wegenzout op een opgevroren of besneeuwd wegdek wordt gestrooid trekt dit vocht aan, waardoor er vervolgens een zoutoplossing ontstaat en de dooiwerking intreedt.

BELANG VAN VERKEER

De aanwezigheid van verkeer bevordert de werking van dooimiddelen. Het verkeer zorgt voor verspreiding en inrijden van de dooimiddelen, waardoor deze beter en sneller hun werking doen. Op fietspaden is dit effect door de veel geringere verkeersintensiteit en de geringe oppervlakte van het rijvlak van de banden veel kleiner. Vandaar dat de gemeente, nog meer dan op de rijbanen, vroegtijdig over gaat tot sneeuwruimen op fietspaden. Een geringe hoeveelheid sneeuw wordt met alleen strooien op de rijbanen door auto's wel weggereden.

NAT ZOUT

De gemeente strooit volgens de nat-zoutmethode. Nat zout hecht aan het wegdek en verwaait niet. Deze methode levert daarmee belangrijke voordelen op:

 • Verhoging van de verkeersveiligheid (door preventief strooien wordt het wegdek nl. minder snel glad)
 • Beter voor het milieu. Door toevoeging van de zoutoplossing kan is minder wegenzout nodig. Ook kan er met deze methode sneller gewerkt worden, wat gunstig is ten aanzien van brandstofverbruik, uitstoot CO2 en fijnstof.
 • Strooiacties kunnen onder lagere tijdsdruk uitgevoerd worden (het is tenslotte nog niet glad) en zijn efficiënter in te plannen, waardoor sprake is van lagere kosten door verminderde inzet in de nachtelijke uren.
 • Door het preventief strooien in de avonduren wordt beter invulling gegeven aan Arbowetgeving (arbeidstijdenbesluit).

 

TOEPASSING DOOIMIDDELEN

 • Bij een preventieve actie, voor het bevriezen van natte asfalt- en betonwegen: een hoeveelheid nat zout van 10 gram per m2 strooien. Strooihoeveelheden zijn per route, vooraf in het Auto-logicsysteem geprogrammeerd.
 • Bij een preventieve actie, voor het bevriezen van natte klinkerwegen, fietspaden en parkeerplaatsen: een hoeveelheid nat zout van 15 gram per m2 strooien.
 • Bij een preventieve actie, voor sneeuwval of ijzel: een hoeveelheid nat zout van 20 gram per m2 strooien. Bij aanhoudende sneeuwval of ijzel dit (20 gram per m2) blijven herhalen.
 • Bij aanhoudende sneeuwval of ijzel dit (20 gram per m2) strooien blijven herhalen, zo nodig in combinatie met het verwijderen (ploegen en/of rolbezem) van sneeuw.
 • Preventieve routes kunnen zonder bijladen van zout in één keer gestrooid worden.

 

VOORRAAD DOOIMIDDELEN

Bij langdurige winterse omstandigheden kan de voorraad dooimiddelen uitgeput raken. Door nat-strooien in plaats van droog-strooien is aanzienlijke minder strooizout nodig, waardoor met de beschikbare voorraad meer gedaan kan worden. Daarnaast heeft de gemeente de voorraad wegenzout aan het begin van het seizoen vergroot. Het risico van niet tijdig beschikbaar zijn van wegenzout is hiermee aanzienlijk verminderd. Ook op landelijk niveau zijn maatregelen genomen om zout-schaarste te voorkomen.

5. PRIORITEITEN

5.1 Tijdscriteria

De kwaliteit van de gladheidsbestrijding wordt in grote lijnen bepaald door de snelheid waarmee de bestrijdingsactie kan worden ingezet en afgerond. Door snelle inzetbaarheid (reactietijd) en een beknopte tijd voor de uitvoering van de gladheidsbestrijding actie (uitvoeringstijd) wordt de weggebruiker zo min mogelijk geconfronteerd met gladheid

Reactietijd

De tijd tussen het moment van de waarneming of de melding van de gladheid en de aanvang van de gladheidsbestrijding is gesteld op 60 minuten.

Uitvoeringstijd

De tijd waarbinnen de verschillende routes moeten worden behandeld is gesteld op 120 minuten vanaf het moment van aanvang van de gladheidsbestrijding.

Bij preventieve strooiacties gelden de volgende tijdslimieten:

 • Bij preventieve strooiacties moeten de wegen en fietspaden binnen een strooiroute voor aanvang van de ochtendspits (07.00 uur) en de avondspits (17.00 uur) afgerond zijn.
 • Preventief strooien: 's avonds tot 22.00 uur en vanaf 4.00 uur in de ochtend.
 • Vrij liggende fietspaden worden niet allemaal preventief gestrooid. Dit in afwijking van de landelijke richtlijnen. Het betreft fietspaden welke met het aanwezige materieel niet doelmatig preventief gestrooid kunnen worden.
 • Wegen binnen de bebouwde kom, openbaar vervoer- en hoofdfietsroutes worden preventief in plats van curatief gestrooid. Dit in afwijking van de landelijke richtlijnen.

 

Bij curatieve strooiacties gelden de volgende tijdslimieten:

 • Bij onverwacht opvriezend wegdek (wanneer er dus niet preventief gestrooid is) worden de hoofdwegen, bruggen en fietspaden binnen 3,5 uur gestrooid. Direct daarop volgen dan de Wijkontsluitingswegen. Het totale areaal dient binnen 5,5 uur gestrooid te zijn;
 • Bij aanhoudende sneeuwval en/of ijzel moeten de wegen en fietspaden binnen 5,5 uur na het stoppen van de sneeuwval of ijzel sneeuwvrij / gestrooid te zijn.

 

5.2 Sneeuwval

Bij te verwachten sneeuwval van meer dan 2 – 3 centimeter strooit de gemeente iedere route eerst preventief met de nat zout methode. Daarna start de gemeente met sneeuwruimen.

Bij grote hoeveelheden sneeuwval proberen we de hoofdroute (primair) zoveel mogelijk sneeuwvrij te houden.

De gemeente ruimt geen sneeuw in woonstraten of buurten. De sneeuwploeg heeft maar een beperkte werkbreedte van 2 à 3 meter, en zet de sneeuw op ruggen langs de kant van de weg, wat problemen op kan leveren met geparkeerde auto's, oversteekbaarheid van straten enz.

5.3 Extreme situaties

Tijdens extreme situaties, zoals bij langdurige en hevige sneeuwval, wordt de overlast intensiever bestreden. Het schuiven van de sneeuw kan problematisch worden. De sneeuw moet dan opgeladen en afgevoerd worden. De gemeente vult deze situatie naar omstandigheden op maat in door bijvoorbeeld inzet van extra materieel.

6. Volgorde van strooien

De gladheidsbestrijding op zogenaamde "primaire routes" gebeurt met meerdere strooi-eenheden op de aangegeven routes. Binnen drie uur na alarmering is op deze routes gestrooid.
In tweede instantie strooit de gemeente vanaf 8:00 uur 's ochtends tijdens de reguliere dagdienst de zogenaamde "secundaire routes" .

1E PRIORITEIT

• Dorpontsluitingswegen
• Doorgaande wijkontsluitingswegen
• Bus-routes
• School-routes
• Doorgaande wegen langs water.

Type A :
• De Meeden, Winsum
• Borgweg ( in verband met de busroute is de maximum snelheid hier 50 km/u, Winsum
• Trekweg naar Onderdendam tussen De Meeden en Borgweg, Winsum
• Onderdendamsterweg, Winsum
• Oude Dijk , Den Andel
• Wierumerschouwsterweg, Adorp
• De Vennenweg, Tinallinge
• Route Gebr. Gootjesstraat – W.de Zwijgerstraat – Emmalaan – Tinallingerweg - Baflo
• Eenrumerweg, Baflo
• Takkebosserweg, Saaxumhuizen/Dikemaweg

Type B1 (overige)
• Torenweg,Adorp
• Plantsoenweg Sauwerd
• Meijmaweg Rasquert
• Aemckenheerd,Winsum

2E PRIORITEIT

• Bij extreme omstandigheden eerst prioriteit 1, daarna de overige wegen en fietspaden. Verbindingsfietspaden (alle belangrijke fietsverbindingen). Op deze routes wordt gestart met gladheidsbestrijding nadat de 1e prioriteit routes begaanbaar (en/of sneeuwvrij) zijn.

3E PRIORITEIT

• Routes van en naar verzorgingstehuizen
• Schoolroutes voor Voortgezet Onderwijs (indien mogelijk wordt dit gecombineerd met de trajectfietspaden vanuit de 2e prioriteit)
• Nazorg (o.a. het opruimen van sneeuwresten bij fietsoversteekplaatsen en kruispunten)
• Op deze routes en plekken wordt gestart met gladheidsbestrijding nadat de 2e prioriteit routes begaanbaar (en/of sneeuwvrij) zijn.
• Voor ad hoc gladheidsbestrijding op locaties die buiten het uitvoeringsprogramma vallen, zoals bushaltes en voetpaden zet de gemeente, overdag tijdens werkdagen en weekenden, zo veel mogelijk de beschikbare arbeidscapaciteit in.

Riskante wegen

Wegen langs waterlopen leveren bij extreem weer extra risico's op voor de chauffeurs. Indien nodig kan worden besloten om deze wegen op dat moment niet te strooien of te schuiven. Zodra de situatie veiliger is, bijvoorbeeld bij daglicht of andere weersomstandigheden, bestrijdt de gemeente de gladheid op deze wegen alsnog. Het gaat hierbij om onderstaande wegen:

• Onderdendamsterweg – Winsum route 1.
• Trekweg naar Onderdendam – Winsum route ½
• Winsumertrekpad – Winsum route 1
• Havenweg – Baflo route 1
• Schouwerzijlsterweg – Winsum route 3

GLADHEIDSBESTRIJDING OP ANDERE LOCATIES

De gemeente bestrijdt de gladheid niet op overige locaties, zoals trottoirs, niet openbaar terrein en woonstraten. Wij vragen bewoners, medewerkers van bedrijven, scholen en instellingen om stoepen en voetpaden in de directe omgeving zelf begaanbaar te houden. U kunt de meeste sneeuw wegvegen naar een plek waar niemand er last van heeft. Liefst niet in goten, voor putten of op fietspaden. Wilt u zout strooien? Strooi dan niet meer dan nodig is, een handje zout per m2 is voldoende. Het zout begint na ongeveer 10 minuten te werken. Het is raadzaam om (strooi)zout op voorraad te hebben. Strooi niet te dicht bij bomen en struiken, die kunnen slecht tegen zout.

6. STROOIROUTES 2018-2019

Kijk bij de strooiroutes om te zien waar de gemeente precies strooit.

 

Kijk ook eens naar ...