Sportpark Winsum

Bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld

Het ontwerpbestemmingsplan 'Winsum-west, sportlandschap', waarover u meer leest op deze pagina, is op dinsdag 20 februari 2018 door de gemeenteraad van Winsum vastgesteld.

 

Herinrichting van het sportief en recreatief gebied aan de westkant van Winsum.

Sportpark Winsum ligt direct ten westen van de N361, vlakbij het centrum van Winsum. Samen met sportverenigingen en het zwembad, ondernemers, onderwijspartijen, inwoners en andere belanghebbenden maken we plannen voor dit gebied.
In Sportpark Winsum bieden veel verenigingen hun sport aan, er is een camping aan het Winsumerdiep en er lopen verschillende wandelroutes doorheen. Doel is om van Sportpark Winsum een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken voor sporters en recreanten uit Winsum en wijde omgeving. Belangrijk is ook een goede en veilige bereikbaarheid. De plannen voor Sportpark Winsum worden vastgelegd in een ontwikkelingsvisie, waarvoor de gemeenteraad op 7 oktober 2014 de kaders vaststelde in de startnotitie ontwikkelingsvisie Winsum-West.

Gebruikers bij de plannen betrokken

Bij de vaststelling van de startnotitie is onder andere de wens uitgesproken voor een compact nieuw voetbalcomplex en een duurzame en energie-neutrale invulling van het hele gebied. In de eerste helft van 2015 is op basis van deze uitgangspunten een brede verkenning onder de gebruikers in het gebied gedaan.

Eind 2015 is bekeken welke onderdelen uit de Ontwikkelingsvisie voorrang moeten krijgen. Op basis van het verzoek uit de raad voor een compact nieuw voetbalcomplex, de naderende fusie van vv Hunsingo en Viboa en het aanwezige capaciteitsprobleem is de realisatie van een voetbalcomplex als meest urgent aangemerkt. Daarbij is wel als uitgangspunt genomen dat de overige verenigingen in Winsum-West niet op slot mogen worden gezet en daar waar mogelijk er ook op vooruitgaan.

Ruimtelijke inpassing

In gezamenlijkheid met verschillende partijen, de provincie, Prolander, Libau, Buro Hollema en de voetbalverenigingen is bekeken hoe de realisatie van een compact voetbalcomplex goed in het landschap kan worden  gepast.
Deze ruimtelijke analyse vormt de grondslag voor twee ontwerp modellen, het sportlandschap en het sportpark, zie hieronder.

Sportlandschap Winsum-West
 Sportpark Winsum-West

 

In beide modellen is een duidelijke 'kapstok' te herkennen namelijk de Schilligehamsterweg, en een noord-zuid verbinding.

• Schilligehamsterweg

Aangezien de Schilligehamsterweg van oudsher al de toegang tot het achterliggende gebied is, is het voorstel deze weg de entree van Winsum-West te maken. De ligging van deze weg leent zich echter niet als centrale ontsluiting voor het gemotoriseerde verkeer en zal daarom alleen voor het langzaam verkeer toegankelijk zijn. Om een veilige oversteek te realiseren kunnen de stoplichten bij het zwembad worden verplaatst. Om de weg ook de uitstraling te geven als centrale toegang tot Winsum-West willen we de weg een nieuwe inrichting geven met klinkers en veel bomen.

• Noord-zuidverbinding

Het ontwerp voorziet via de noord-zuidverbinding in een tweetal ontsluitingen voor het gemotoriseerde verkeer. Hoe deze noord-zuid verbinding er precies uit komt te zien is afhankelijk van de discussie die wij na de zomer zullen voeren met de provincie over de inrichting van de N361. Dan zal ook duidelijk worden of een tweetal ontsluitingen op de N361 haalbaar is. In de discussie zullen we hier wel op inzetten. Mocht dit niet haalbaar zijn dan zijn er alternatieve routes mogelijk.

Van beide modellen heeft de gemeenteraad besloten het sportlandschap nader uit te werken. Hieronder is een uitwerking van het sportlandschap in een schets weergegeven. Het model sportlandschap is door MD Landschapsarchitecten verder uitgewerkt tot een definitief schetsontwerp (maart 2017). Het schetsontwerp is een vertaling van de visie op wat het sportlandschap zou moeten zijn.

Schetsontwerp Winsum-West

Bestemmingsplan

Het plangebied beslaat gronden die deels liggen in het bestemmingsplan Winsum-dorp en deels in het bestemmingsplan Buitengebied. Ze zijn grotendeels bestemd voor sport en een agrarisch gebruik. Om de gewenste ontwikkeling in Winsum-West mogelijk te maken is een wijziging van de huidige bestemmingen nodig. Rho adviseurs heeft een bestemmingsplan specifiek voor Sportpark Winsum (Winsum-West) gemaakt waarin het schetsontwerp als uitgangspunt is genomen. Naast de sportvoorzieningen voorziet het bestemmingsplan tevens in een jongeren ontmoetingsplek nabij de skatebaan.

Voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 8 maart 2017 zes weken ter inzage gelegen.
Gedurende deze periode heeft de gemeente Winsum twee inspraakreacties en twee overlegreacties ontvangen. Een uitgebreid antwoord op de reacties kunt u vinden in de reactienota. (link toevoegen)

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan 'Winsum-west, sportlandschap' met IMRO-nummer NL.IMRO.0053.BPWI2017INBR1-OW01 kunt u onderaan op deze pagina raadplegen. Klik op het kaartje en de planinformatie verschijnt in beeld. Van 11 oktober 2017 t/m 21 november 2017 heeft iedereen zijn of haar zienswijze op het plan kunnen geven. Op 20 februari 2018 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Winsum vastgesteld. Mocht u over het bestemmingsplan of de procedure nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Bakema (0595-447777).

Dezta RO-Viewer

Voor het bekijken van kaarten met deze viewer is Adobe Flash Player 9 of hoger nodig. U kunt deze gratis downloaden op de website van Adobe: http://get.adobe.com/flashplayer/