Winsum, Sportpark Winsum-West

Sportpark Winsum-West ligt direct ten westen van de N361, vlakbij het centrum van Winsum. In Sportpark Winsum-West bieden veel verenigingen hun sport aan, er is een camping aan het Winsumerdiep en er lopen verschillende wandelroutes door het gebied.

Samen met sportverenigingen en het zwembad, ondernemers, onderwijspartijen, inwoners en andere belanghebbenden maken we plannen voor dit gebied. Doel is om van Winsum-West een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken voor sporters en recreanten uit Winsum en wijde omgeving. Belangrijk is ook een goede en veilige bereikbaarheid. Bij de inrichting van het gebied zetten we in op duurzame keuzes. De plannen voor Winsum-West worden vastgelegd in een ontwikkelingsvisie. De kaders hiervoor stelde de gemeenteraad vast in de startnotitie ontwikkelingsvisie Winsum-West.

Bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan 'Winsum-west, sportlandschap' met IMRO-nummer NL.IMRO.0053.BPWI2017INBR1-OW01 kunt u onderaan op deze pagina raadplegen. Klik op het kaartje en de planinformatie verschijnt in beeld. Van 11 oktober 2017 t/m 21 november 2017 kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. U kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Winsum; Postbus 10, 9950 AA, Winsum. Mocht u over het bestemmingsplan of de procedure nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Bakema (0595-447777).

Verkenning

Gemeente en betrokkenen hebben in een verkenning en inventarisatie de knelpunten, behoeften en wensen voor de toekomst van Winsum-West in kaart gebracht. Ook bekeken we welke ontwikkelingen invloed kunnen hebben op het gebied. Hoewel er verschillen bestaan in knelpunten en behoeften voor de toekomst, ziet iedereen meerwaarde in de ontwikkeling en herinrichting van Winsum-West. Verschillende partijen gaan proberen om daarbij samen te werken. In mei 2015 besprak de gemeente de resultaten van de verkenning met omwonenden en andere belangstellenden. De presentatie 'Ontwikkelingsvisie Winsum-West' werd getoond en er werd gesproken over mogelijkheden en knelpunten van het gebied.

Zowel omwonenden als gebruikers van het gebied vroegen aandacht voor de verkeerssituatie in Winsum-West. Die is nu niet optimaal. Ook voor de toekomst is het belangrijk te kijken hoe de verkeerssituatie het beste vormgegeven kan worden. Door sporten dichter bij elkaar te plaatsen in het gebied, zoals de bedoeling is, wordt verkeersdrukte verwacht op piekmomenten als zaterdagen. De omwonenden vragen daarnaast aandacht voor het landbouwverkeer door het gebied. Tenslotte vindt men het belangrijk respectvol om te gaan met de begraafplaats die in het gebied ligt. Voor al deze punten zoeken we passende oplossingen in het ontwerp voor Winsum-West.

Twee ruimtelijke modellen

Na de brede verkenning zijn veel mogelijke sportieve en recreatieve invullingen op een rij gezet. Helaas kunnen niet alle plannen en ambities voor de toekomst in één keer worden uitgevoerd. Daarom heeft de gemeente onderzocht of er alternatieve of beperktere ontwikkelrichtingen mogelijk zijn. Daarbij is concentratie van voetbal eerst het uitgangspunt.

Samen met landschapsarchitecten van de provincie Groningen en Libau is bekeken hoe we de nieuwe plannen goed in het landschap kunnen inpassen. Het resultaat is een ruimtelijk kader dat de basis zal vormen voor de verdere uitwerking van de plannen. Binnen dat kader zijn twee varianten bedacht.

Afbeelding 1: Sportlandschap Winsum-West

Afbeelding 2: Sportpark Winsum-West

 

De voorkeursvariant van de gemeente is een 'open' variant (afbeelding links: sportlandschap), waarbij de sportvelden worden betrokken bij de omgeving en er een groene overgang naar het landelijk gebied ontstaat. De insteek is dat niet alleen voetballers gebruik maken van het gebied, maar ook andere recreanten. In de tweede variant (afbeelding rechts: sportpark) komt er een compacter sportpark dat wat meer afgesloten is van de omgeving. Hieronder is het sportlandschap in een schets verwerkt.

Schetsontwerp Winsum-West
 

 Bij behandeling van de kadernota heeft de raad besloten het ontwerpmodel sportlandschap verder uit te werken en een taakstellend budget te reserveren.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de ontwikkelingen in Winsum-West? Neem dan contact op met Mariëlle Bakema via telefoonnummer 0595-447777.

Kijk ook eens naar ...

Dezta RO-Viewer

Voor het bekijken van kaarten met deze viewer is Adobe Flash Player 9 of hoger nodig. U kunt deze gratis downloaden op de website van Adobe: http://get.adobe.com/flashplayer/