Sportpark Winsum

Bestemmingsplan Winsum-West, Sportlandschap door de gemeenteraad vastgesteld

Op dinsdag 20 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Winsum het bestemmingsplan 'Winsum-west, sportlandschap' vastgesteld. Het bestemmingsplan biedt een planologisch kader voor het Sportpark Winsum. U leest hierover meer op deze pagina.

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan Winsum-west, sportlandschap zijn bij de vaststelling wijzigingen aangebracht in het bestemmingsplan. Naar aanleiding van de zienswijzen is de toelichting van het bestemmingsplan aangevuld met een paragraaf lichthinder. Tevens zijn twee ambtshalve aanpassingen opgenomen in het plan. Om een goede aansluiting op de provincialeweg N361 ter hoogte van de Geert Reinderstraat mogelijk te maken is de functieaanduiding op de plankaart aangepast. Tevens zijn 'incidentele evenementen' in de regels toegevoegd. Dit was in het vorige bestemmingsplan ook mogelijk.

Ter inzage

Op grond van artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het plan van 28 februari 2018 tot en met 10 april 2018 tijdens openingstijden ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Winsum. Het plan is ook hier te raadplegen op de landelijke website ruimtelijkeplannen. 

Beroep

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, kan gedurende de inzageperiode bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep indienen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Voorts kan een belanghebbende gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Algemene informatie Sportpark Winsum

Het project Sportpark Winsum betreft de herinrichting van het gebied ten westen van de N361 en te zuiden van het Winsumerdiep. Er zijn diverse verenigingen gevestigd waaronder de korfbal, hockey, het zwembad, de tennis, voetbal (locatie Schilligeham) en een camping inclusief restaurant. Aangezien de voetbalverenigingen Hunsingo en Viboa beide al geruime tijd veldcapaciteitsproblemen kennen en ondertussen al bijna twee jaar zijn gefuseerd tot VV Winsum, wordt in het gebied een nieuwe voetbalaccommodatie gerealiseerd met een drietal nieuwe velden waaronder twee kunstgras. Winsum-West is van oudsher ontsloten via de Schilligeham. Deze weg is niet geschikt om in de nieuwe situatie als ontsluitingsweg te fungeren en zal daarom ook worden afgesloten middels het plaatsen van een paal. Enkel de begrafenisvereniging zal nog via deze weg toegang krijgen tot de begraafplaats (via sleutel). Er komt een nieuwe ontsluitingsweg door het gebied met een aanluiting op de N361 ter hoogte van de Geert Reinderstraat en op de Garnwerderweg. Met de realisatie van deze weg wordt de korfbal en hockey vereniging per auto bereikbaar. Daarnaast krijgt camping Marenland een veel betere en veilige ontsluiting. De oversteek voor voetgangers op N361 richting het sportpark is via de stoplichten die op de huidige locatie blijft staan.

Proces tot nu toe

Begin 2016 heeft meerdere malen een sessie plaatsgevonden met de provincie, Prolander, Libau en de voetbalvereniging om tot een goede ruimtelijke invulling te komen. Daarbij is het gehele gebied geanalyseerd en is naar de ruimtelijke structuur en landschapswaarden gekeken. Vervolgens zijn de kernkwaliteiten in het gebied benoemd. Bij de inrichting van het gebied is rekening gehouden met deze kwaliteiten. Deze ruimtelijke analyse vormt de grondslag voor twee ontwerp modellen, het sportlandschap en het sportpark. Bij de behandeling van de kadernota 2016 heeft de raad besloten het sportlandschap verder uit te werken.

Het model sportlandschap is door MD Landschapsarchitecten verder uitgewerkt tot een definitief schetsontwerp (maart 2017).  Het schetsontwerp is een vertaling van de visie op wat het sportlandschap zou moeten zijn. In deze vertaling wordt er dieper ingegaan op de ruimtelijke en functionele structuur in het sportlandschap en de relatie met het omliggende landschap. Het definitieve schetsontwerp geeft aan hoe de bestaande kernmerken in het plangebied, zoals het reliëf, slotenpatroon en onregelmatige blokverkaveling, zo min mogelijk worden aangetast, dan wel juist gebruikt worden. Ondertussen is het plan uitgewerkt in een voorlopig ontwerp door het bedrijf Roelofs uit Den Ham, zie hiernaast.

Bestemmingsplan

Het plangebied beslaat gronden die deels liggen in het bestemmingsplan Winsum-dorp en deels in het bestemmingsplan Buitengebied. Ze zijn merendeels bestemd voor sport en agrarische gebruik. Om de gewenste ontwikkeling in Winsum-West mogelijk te maken is een wijziging van de huidige bestemmingen nodig. Rho adviseurs heeft een bestemmingsplan specifiek voor Winsum-West gemaakt waarin het schetsontwerp als uitgangspunt is genomen. Op 20 februari 2018 is het bestemmingsplan door de Raad vastgesteld.

Clubgebouw

In voorgaande maanden is in samenwerking met de gemeente door VV Winsum  een structuurontwerp uitgewerkt. Momenteel wordt door een ontwerpteam gewerkt aan een voorlopig ontwerp voor de sportaccommodatie. Door het bestaande landschap en het Schetsontwerp van MD Architecten als uitgangspunt te nemen zal het nieuwe sportcomplex ingepast worden in het landschap

Duurzaamheid

Naast de herinrichting van het sportgebied door de aanleg van een geheel nieuwe ontsluiting, drie nieuwe velden en een clubgebouw is een uitgangspunt uit de startnotitie een duurzame invulling van het gebied. Uit diverse onderzoeken is een pakket aan maatregelen naar voren gekomen dat toepasbaar is om het sportpark van duurzame energie te voorzien, en op termijn zelfs energieneutraal te maken.

 

Schetsontwerp Winsum-West

Dezta RO-Viewer

Voor het bekijken van kaarten met deze viewer is Adobe Flash Player 9 of hoger nodig. U kunt deze gratis downloaden op de website van Adobe: http://get.adobe.com/flashplayer/