Winsum, Munster

Wonen zonder gasaansluiting in een waterrijke en groene omgeving, dat kan straks aan de oostzijde van Winsum in de wijk 'Munster'. De nieuwe wijk, die plaats biedt aan 150 woningen, wordt duurzaam ontwikkeld.

Vaststelling bestemmingsplan

Op 11 april 2017 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Winsum-Dorp, Munster (fase1)' gewijzigd vast.  De beroepstermijn loopt van 24 mei 2017 t/m 4 juli 2017. Verderop leest u meer over het indienen van beroep. Daar kunt u het plan ook inzien.

16 september: start kavelverkoop

Op zaterdag 16 september 2017 start de kavelverkoop van de eerste fase van Munster. De gemiddelde prijs van kavelgrond in deze fase is € 130,- per m² exclusief BTW. In de eerste fase van de woonwijk Munster liggen 49 kavels. 19 daarvan zijn vrije kavels, te koop via de gemeente. Op 5 van de 49 kavels komen sociale huurwoningen. De gemeente is in gesprek met een aantal projectontwikkelaars voor de overige kavels. Op de kavelkaart kunt u bekijken hoe de kavels in de eerste fase van Munster eruit komen te zien en wat de exacte prijzen per kavel zijn. Deze zomer wordt de eerste fase van Munster bouwrijp gemaakt.

Woonbeurs

Op zaterdag 16 september, de dag dat de kavelverkoop start, staat Winsum in het teken van duurzaam wonen in Munster. Die dag is iedereen die daar meer over wil weten, van harte welkom op de beurs die wordt gehouden in zalencentrum De Poort in Winsum. Verschillende partijen in het kader van duurzame ontwikkelingen presenteren zich daar. Op de beurs kunnen belangstellenden ter plekke een reserveringsformulier voor een kavel invullen.

Impressie toekomstige woonwijk Munster

Over Munster

In de duurzame, waterrijke en groene wijk Munster komen uiteindelijk 150 woningen. De realisatie gaat in drie fasen van telkens ongeveer 50 woningen. In de wijk komt veel natuurlijk groen, waarbij extra aandacht is voor een geleidelijke overgang tussen tuinen, openbare ruimte en het landschap rondom. Inzet is om energiezuinige, op termijn energieneutrale, woningen te bouwen. Er wordt daarbij gekeken naar een duurzame manier voor gezamenlijk opwekken en opslaan van energie. De meeste woningen in de wijk komen te liggen aan vaarwater dat in verbinding staat met het Winsumerdiep. Grenzend aan de wijk komt een parkachtig recreatiegebied, het Munsterveld, dat samen met inwoners is ontwikkeld.

Achtergrond

De gemeenteraad van Winsum keurde op 11 april 2017 het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan van Munster goed. U vindt het plan verderop op deze pagina. In september 2016 was er tijdens de raadsvergadering een presentatie over de plannen voor de toekomstige woonwijk. Meer informatie vindt u ook in het haalbaarheidsonderzoek dat in 2016 voor Munster is uitgevoerd. Om de landschappelijke kwaliteiten in het gebied ten oosten van het dorp Winsum te behouden en te versterken, heeft de gemeente Winsum in 2015 de gebiedsvisie Winsum-Oost opgesteld. Op deze manier kunnen de ontwikkelingen voor woningbouw die gepland staan op deze plek, in samenhang met het landschap plaatsvinden.

Over de naam

Op advies van de erfgoedcommissie van de gemeente Winsum is gekozen voor de naam 'Munster', die verwijst naar de Munsterweg die midden door het plangebied loopt. De Munsterweg stamt uit de 9e of 10e eeuw en is één van de oudste wegen van Winsum. De naam 'Munsterweg', en ook 'Munster', verschijnen al in 16e eeuwse bronnen. 'Munster' komt waarschijnlijk van het middeleeuwse latijnse 'monasterium', dat klooster betekent. De landerijen aan de oostzijde van Winsum hoorden vanaf de 9e eeuw bij de abdij van Werden aan de Roer. Aan de latere Ripperdaheerd stond een voorwerk van deze abdij, van waaruit de landerijen werden beheerd.

Folder

Over het plan is ook een folder verschenen: 'Wonen zonder gasaansluiting. Het kan straks in Munster Winsum'

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Munster? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. Ja, ik neem een e-mailabonnement op de nieuwsbrief ¨Wonen in Munster¨.

Green Deal aardgasvrije wijken

Op 8 maart 2017 ondertekende de gemeente Winsum de Green Deal Aardgasvrije Wijken. Samen met het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeentes, betrokken netbeheerders, het Interprovinciaal Overleg, Netbeheer Nederland en nog 30 gemeenten in Nederland. Alle partijen die de Green Deal hebben ondertekend gaan zich inzetten voor de ontwikkeling van aardgasvrije wijken. Het energieverbruik van de gebouwde omgeving is ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. De Green Deal draagt bij aan het beperken van de CO2-uitstoot van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen.

Bestemmingsplan

Bij besluit van 11 april 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Winsum-Dorp, Munster (fase1)' gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen staan vermeld in de zienswijzennota. U kunt het plan via deze webpagina inzien. Het bestemmingsplan 'Winsum-Dorp, Munster (fase1)', met nummer NL.IMRO.0053.BPWI2016INBR1-VA01 is ook gepubliceerd op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep indienen

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 3.8 Wro, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, kan van 24 mei 2017 t/m 4 juli 2017 bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage beroep indienen tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan.

De gemeenteraad heeft ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage gelegen heeft, bij de vaststelling wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zijn weergegeven in de bij het bestemmingsplan behorende zienswijzennota. Een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen deze wijzigingen kan gedurende bovengenoemde periode eveneens beroep indienen.

In werkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort, totdat op het verzoek is beslist.

Een eventueel in te stellen beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Een verzoek tot voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van genoemde afdeling.

Dezta RO-Viewer

Voor het bekijken van kaarten met deze viewer is Adobe Flash Player 9 of hoger nodig. U kunt deze gratis downloaden op de website van Adobe: http://get.adobe.com/flashplayer/