Ontwerpbestemmingsplan Veegplan Buitengebied Winsum

Voor het buitengebied van de gemeente Winsum is in 2013 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Inmiddels zijn er voor verschillende percelen planologische procedures doorlopen en zijn er enkele vergissingen aan het licht gekomen. Met het 'veegplan' wordt dit gerepareerd. Tevens is de meest recente archeologische verwachtingskaart verwerkt in het plan.

Inzagetermijn

Vanaf 26 juli tot en met 5 september 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan Veegplan Buitengebied Winsum voor iedereen ter inzage bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis. U kunt de plannen ook inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder de naam 'Veegplan Bestemmingsplan Buitengebied Winsum', of de code NL.IMRO.0053.Veegplan-OW01.

Zienswijzen

In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. U kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Winsum, Postbus 10, 9950 AA, Winsum.

Heeft u vragen over het bestemmingsplan of de procedure, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 0595-447777.