Recreatiecentrum Garnwerd zuidelijk deel

De gemeenteraad van Winsum heeft op 22 maart 2016 het bestemmingsplan 'Recreatiecentrum Garnwerd zuidelijk deel' gewijzigd vastgesteld. De wijziging betreft de naamgeving van het bestemmingsplan. Het plan ligt van 25 mei 2016 t/m 5 juli 2016 voor iedereen tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis, Hoofdstraat Winsum 70 te Winsum. U kunt het plan ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (nummer  NL.IMRO.0053.BPGA2015INBR1-VA01).

Beroep indienen

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, kan van 25 mei 2016 t/m 5 juli 2016 beroep indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeenteraad heeft ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage gelegen heeft, bij de vaststelling wijzigingen aangebracht. De wijzigingen staan in het bij het bestemmingsplan behorende raadsbesluit en de daarbij behorende bijlagen. Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen deze wijzigingen kan tijdens bovengenoemde periode eveneens beroep indienen.

Een eventueel in te stellen beroep moet u zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Een verzoek tot voorlopige voorziening moet u richten aan de voorzitter van genoemde afdeling.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort, totdat op het verzoek is beslist.

 

 

Dezta RO-Viewer

Voor het bekijken van kaarten met deze viewer is Adobe Flash Player 9 of hoger nodig. U kunt deze gratis downloaden op de website van Adobe: http://get.adobe.com/flashplayer/