Veegplan Buitengebied Winsum

De gemeenteraad van Winsum heeft op 14 december jl. het bestemmingsplan Veegplan Buitengebied Winsum gewijzigd vastgesteld. Van 17 januari t/m 27 februari 2018 liggen de stukken ter inzage bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis. U kunt de stukken inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder de code NL.IMRO.0053.Veegplan-VA01.

Beroep

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 3.8 Wro, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, kan tijdens de inzagetermijn beroep indienen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Belanghebbenden kunnen ook beroep instellen tegen de wijzigingen.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn afloopt. Indien tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Een in te stellen beroep stuurt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Een verzoek tot voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van genoemde afdeling.