Roekenoverlast

Banner Roek
De laatste jaren is er een toename van het aantal roeken en de daarvan ervaren overlast.  In november 2013 is daarom het Roekenbeheersplan Gemeente Winsum verschenen. In het beheersplan staat hoe overlast door roeken kan worden verminderd.  De aanpak is succesvol geweest. Op de in het beheersplan genoemde overlastlocaties hebben zich geen roeken genesteld.  Overlast op andere locaties blijft echter niet uit te sluiten.

In januari 2015 stelde de gemeenteraad de evaluatie van het Roekenbeheersplan vast. Voor de periode 2015 – 2018 beperkt de gemeente haar actieve inzet ten aanzien van de roekenoverlast tot haar eigen terrein.

Ervaart u overlast op uw privé-terrein? Dan kunt u op verzoek informatie en faciliteiten krijgen waarmee u zelf de ervaren overlast kunt aanpakken. Neem hiervoor contact op met de gemeente: tel. 0595-447777 of per e-mail: gemeente@winsum.nl.

De inzet wordt geleverd voor zover dit past binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget. De gemeente heeft voor de periode 2015 t/m 2018 jaarlijks € 10.000,-- beschikbaar voor de aanpak van roekenoverlast.

Juridisch

De Flora- en Faunawet schrijft voor dat in het wild levende vogels op geen enkele manier mogen worden verstoord of vernietigd. Dit geldt ook voor hun vaste verblijf- en rustplaatsen. Maar het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten geeft de mogelijkheid vrijstelling te verkrijgen voor het mogen verstoren van roeken "mits er sprake is van belangrijke overlast". De gemeente Winsum heeft voor de periode 20 maart 2013 tot en met 19 maart 2018 ontheffing gekregen van het verbod op het verstoren of vernietigen van in het wild levende vogels. Eén van de voorwaarden is dat het Roekenbeheerplan Gemeente Winsum basis is voor de aanpak.