Bermbeheer

Bermonderhoud in WinsumIn het voorjaar wordt gestart met het maaien van de 170 kilometer bermen, die de gemeente Winsum rijk is. Omdat bermbeheer specialistisch werk is, besteedt de gemeente dit onderhoud aan de bermen uit aan Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. uit Bedum en aan de Firma Everts uit Winsum. Het bermbeheer is ‘extensief’, wat betekent dat de meeste bermen 2 keer per jaar worden gemaaid, of ‘geklepeld’.

Het beheer van bermen is in vier typen onder te verdelen: Regulier beheer, Ecologisch maaien, Dier en Plant Hogeland en Fietspaden. Hieronder meer over de betekenis en wanneer en waar in de gemeente wordt gemaaid.

Regulier beheer

Regulier beheer, waarbij de bermen twee keer per jaar worden ‘geklepeld’, voert men uit bij bermen waar geen ecologisch beheer wordt toegepast. Het klepelen houdt in dat het maaisel blijft liggen. In juni wordt eerst een strook van 1,5 meter langs de wegkanten geklepeld, dit vanuit verkeerskundig oogpunt. Bij de tweede maaibeurt (eind september) wordt de gehele berm geklepeld.

Fietspaden

De bermen van de fietspaden, die bij de gemeente Winsum horen, worden in week 20, 30 en 40 geklepeld.

Ecologisch maaien

Ecologisch maaien past men tweemaal per jaar toe op bermen, die in de bebouwde kom liggen of deel uit maken van het project “Dier en plant op het Hogeland”. Het maaisel zal worden afgevoerd, waardoor de bodem voedselarm wordt gemaakt en op termijn een soortenrijkere vegetatie zal gaan ontstaan. Het ecologisch beheer heeft positieve effecten voor de ontwikkeling van de vegetatie en voor de fauna die in de bermen voorkomt. Deze maaiwerkzaamheden vinden plaats vanaf medio juni (en vervolgens in september).

Dier en Plant Hogeland

Binnen het project Dier en Plant Hogeland in Noord-Groningen werkt men aan het ecologisch beheer van kleine landschapselementen zoals bermen, oevers en kleine bosjes. In Dier en Plant Hogeland werken de provincie, de gemeenten Winsum, De Marne en Eemsmond , het waterschap Noorderzijlvest, de Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied, Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Groningen samen. Het doel is om landschapselementen meer natuurwaarde te geven door een specifiek beheer.

Het tijdstip van uitvoering van deze werkzaamheden is afhankelijk van de monitoring die wordt uitgevoerd door het Landschapsbeheer Groningen. Uit ervaring van de afgelopen jaren is gebleken dat het beheer van deze bermen meestal medio juni en in september plaatsvindt. Bij deze beheervorm worden de bermen langs de Kievesterweg, de Wildeveldsterweg, de Mensingeweersterloopdiep, de Munsterweg, de M.D. Teenstraweg en het Lucaspad in de gemeente Winsum gemaaid en het maaisel afgevoerd.

De nieuwe brochure over dit project is verkrijgbaar bij de VVV, het gemeentehuis, de bibliotheken, bij cafe’s langs de route en bij Landschapsbeheer Groningen.
Wilt u meer informatie over het gemeentelijke maaibeleid, dan kunt u contact opnemen via het centrale telefoonnummer van de gemeente: 0595-447777.