Duurzaamheidsfonds voor woningen in de Brake II in Winsum, De Groenlanden in Sauwerd en Baflo-Oosterhuisen

Duurzaam bouwen stijgt de laatste jaren behoorlijk in populariteit. Want wie wil niet bijdragen aan een duurzame wereld, ook voor onze kinderen ? En wie wil niet de steeds verder stijgende energielasten drukken door energie-besparende voorzieningen te treffen? Ook u als woningeigenaar heeft hier wellicht wel oren naar.

De gemeente Winsum stimuleert duurzaam bouwen en leven. Om de financiële drempel voor duurzaam bouwen te verlagen, is er voor de bewoners van de Brake II in Winsum, de Groenlanden in Sauwerd en Baflo-Oosterhuisen een duurzaamheidsfonds ontwikkeld. Een deel van de grondprijs in deze gebieden wordt gereserveerd voor dit fonds. Vandaar dat woningen buiten deze nieuwbouwlocaties geen gebruik kunnen maken van deze regeling. U kunt uit dit fonds geld aanvragen om daarmee maximaal 50% van de extra bouwkosten voor duurzame maatregelen aan nieuw te bouwen woningen te bekostigen.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

De te subsidiëren individuele voorzieningen zijn:

 • Fotovoltaïsche panelen (zonnepanelen) 
 • Zonneboiler voor tapwater
 • Zonneboiler voor tapwater en CV 
 • Warmtepomp lucht/water of water/water 
 • Warmtepomp op ventilatielucht 
 • Gelijkstroom energiezuinige ventilatie-unit 
 • Voorverwarming ventilatielucht door middel van grondbuis 
 • Decentrale balansventilatie 
 • Grasdak 
 • Waterbesparende maatregelen (bijvoorbeeld Gustavbergsysteem)
 • Regenwateropvang: regenton wordt  tegen gereduceerd tarief ter beschikking gesteld
 • Intelligente uitlezing van slimme meter (i-CARE module): 24 maanden abonnement t.w.v. 185,- euro
 • EPA- advies, alleen ten behoeve van het kunnen aanvragen van de duurzaamheidslening die de provincie waarschijnlijk in het voorjaar gaat openstellen

U kunt ook collectief, bijvoorbeeld met een aantal buren, subsidie aanvragen. De te subsidiëren voorzieningen collectief zijn:

 • Alle bovenstaande maatregelen
 • Extra kosten in verband met engineering en advisering en organisatie:  maximaal 50%


Welke voorwaarden gelden er?

 1. U bent eigenaar van een nieuw op te leveren woning in de woonwijk De Brake II in Winsum, De Groenlanden in Sauwerd of Oosterhuisen in Baflo. U vraagt de subsidie uiterlijk 6 maanden na oplevering aan met het formulier “Subsidieregeling Duurzaam Bouwen”.
 2. Bij de aanvraag moet u in ieder geval de volgende gegevens aanleveren: 1. De gekozen maatregel 2. offerte aannemer  en  of installateur, of factuur ingeval van een subsidieaanvraag met terugwerkende kracht; 3. indien er van andere subsidiemogelijkheden gebruik wordt  gemaakt, aangeven voor welke maatregel; 4. voldoende technische omschrijvingen om de maatregel te kunnen beoordelen; 5. indien de subsidie wordt aangevraagd voor een EPA, een kopie van het aanvraagformulier voor de duurzaamheidslening van de provincie
 3. De gemeente kent maximaal 50% van de kosten van de hiervoor genoemde voorzieningen toe tot maximaal € 2.500 per woning. Een aanvraag beneden € 250 wordt niet in behandeling genomen.
 4. Binnen 12 maanden na toekenning van de subsidie moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd. Na gereedmelding bij bouw- en woningtoezicht en een positief verlopen oplevercontrole wordt een vaststellingsbeschikking afgegeven en tot uitbetaling overgegaan.
 5. Er is een subsidieplafond van € 257.000,--. Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan kan worden toegekend, is de subsidieverdeling naar rato. De subsidie wordt in ieder geval verstrekt tot een aangevraagd bedrag van € 850,-- . Daar bovenop wordt naar rato uitgekeerd tot een maximum van € 2.500,--
 6. Voor zover er ook mogelijkheden zijn voor andere subsidies, moet u hiervan optimaal gebruik maken.
 7. Rijks- of provinciale subsidie moet u vooraf aanvragen. Vooraf aangevraagde rijks- of provinciale subsidie heeft geen invloed op deze subsidie uit het duurzaamheidsfonds.

Aan het aanvragen van de subsidie kunnen geen rechten worden ontleend en er kan geen aansprakelijkheid van worden afgeleid.