Stimuleren sportieve en gezonde leefstijl

De gemeente zet in op het stimuleren van een sportieve en gezonde leefstijl. Daarvoor hebben we sterke en vitale sportverenigingen nodig, goede sportaccommodaties en voorzieningen in de openbare ruimte. Sportstimulering voor doelgroepen die nu nog weinig bewegen, krijgt aandacht.
Winsumse sportverenigingen, maar ook organisaties die zich bezig houden met welzijn, gezondheid en onderwijs, hebben meegedacht en meegepraat over het sportbeleid in de gemeente Winsum.

Sport
De gemeenteraad heeft in september 2013 het huidige sportbeleid vastgesteld. In de sportnota en de bijbehorende adviesnotitie, verderop op deze pagina, kunt u hierover lezen. In de adviesnotitie zijn de hoofdlijnen uit de sportnota vertaald in 11 beslispunten. De gemeenteraad stemde in met de adviesnotitie en onderschrijft daarmee de hoofdlijnen, doelen en ambities uit de sportnota. De sportnota zelf is daarmee niet als apart beleidsdocument vastgesteld. Omdat de adviesnotitie gebaseerd is op de sportnota, vindt u die nota wel onderaan deze pagina, bij de achtergrondinformatie. De afgelopen jaren is de gemeente Winsum aan de slag gegaan met het uitvoeren van de beslispunten uit de adviesnotitie.

Van accommodatiebeheer naar sportstimulering

Voor het nieuwe sportbeleid is er uitgebreid onderzoek gedaan naar sporten en bewegen in de gemeente Winsum. Welzijns- en zorgorganisaties, sportverenigingen en gemeente spraken met elkaar en verschillende accommodaties zijn onderzocht. De opdracht om te komen tot een nieuw sportbeleid was dan ook niet eenvoudig. We wilden meer aan sportstimulering gaan doen. Maar we moesten ook bezuinigen. Zo is bijvoorbeeld bekeken of het beheer en onderhoud van accommodaties efficiënter kan. Ook is gewerkt aan een eenduidig tariefsysteem voor de verhuur van de sportaccommodaties. Deze nieuwe tarieven voor de sportaccommodaties zijn in januari 2017 door de gemeenteraad vastgesteld en zullen in stapjes worden ingevoerd vanaf het sportseizoen 2017/2018.

Sporten en bewegen in de openbare ruimte krijgt ook de aandacht. Want om sport als een gezonde leefstijl te stimuleren, moet ook je dagelijkse omgeving aantrekkelijk zijn om in te bewegen!

Vanaf 2014 is flink geïnvesteerd in sportstimulering. Dat doen we op verschillende manieren. Zo is er weer een buurtsportcoach actief in de gemeente. Buurtsportcoaches zijn professionals die het sport- en beweegaanbod in de buurt organiseren. Ze maken een verbinding maken tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren. Denk bijvoorbeeld aan zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs.

Sporten en bewegen in de openbare ruimte krijgt ook de aandacht. Want om sport als een gezonde leefstijl te stimuleren, moet ook je dagelijkse omgeving aantrekkelijk zijn om in te bewegen!

De gemeente heeft een regeling met subsidies voor sportstimulering. Met deze regeling kunnen nieuwe plannen en projecten op het gebied van sportstimulering gesubsidieerd worden.

Rapport binnensportaccommodaties

Bij De Tirrel komt er naast onderwijs en zorg ook een sportvoorziening. Doordat er nieuwbouw gaat plaatsvinden is het wel een goed moment om een totale afweging te maken voor de binnensportaccommodaties in het dorp Winsum.  Belangrijke reden hiervoor is dat de huidige gemeentelijke accommodaties (Gymzaal Borgweg en Ripperdahal) aan het verouderen zijn. Het bureau SWECO heeft onderzoek gedaan naar de benodigde capaciteit voor zowel bewegingsonderwijs als voor de sport.  In dit onderzoek is rekening gehouden met diverse landelijke en lokale ontwikkelingen, knelpunten en wensen ten aanzien van de huidige accommodaties en een toekomstbeeld (financieel en bouwkundig) van de huidige accommodaties.

Hier kunt u het rapport bekijken.

 

Sportnota 2013-2020

Adviesnotitie behorende bij sportnota 2013-2020

Beachvolleybal