Subsidieregister

De gemeente Winsum heeft tal van subsidiemogelijkheden voor inwoners, (dorps)verenigingen en ondernemers. Hieronder staan ze voor u op een rij. Ook vindt u in dit overzicht diverse subsidieregelingen van overige instanties.

Welzijn, dorp en buurt

Wonen

Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Kindpakket

Onderwijs

Ondernemen

geld

 

Welzijn, dorp en buurt

Subsidies Sport & Welzijn
Voor activiteiten op het gebied van jeugd, ouderen en zorg, sport en recreatie, cultuur en educatie.

Subsidie voor buurtinitiatieven
Voor kleinschalige activiteiten die de leefbaarheid bevorderen. Misschien wilt u een zwerfvuilactie organiseren. Of kinderspelen, of activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Dit zijn enkele voorbeelden waarvoor u subsidie kunt aanvragen.

Subsidie voor sportstimulering
Heeft u ideeën om inwoners die nog niet sporten of bewegen in actie te laten komen? Dan kunt u incidentele subsidie uit het sportstimuleringsfonds aanvragen. Deze regeling is bedoeld voor subsidiëring van nieuwe plannen en projecten op het gebied van sportstimulering.

Subsidie voor speelvoorzieningen
Bewonersgroepen of dorp- en buurtverenigingen kunnen een aanvraag indienen voor de plaatsing van nieuwe speeltoestellen

Dorpsbudget
Dorpen of wijken in de gemeente Winsum hebben de mogelijkheid een eigen dorpsbudget (of wijkbudget) te beheren. Hiermee krijgen zij meer armslag bij het uitvoeren van eigen initiatieven om de leefbaarheid te verbeteren.

Wij juichen initiatieven van inwoners van harte toe. Daag ons gerust eens uit! Ga naar 'Right to Challenge´ op deze website.

Regelingen van andere instanties dan de gemeente Winsum:

Loket Leefbaarheid
Ondersteunt leefbaarheidsinitiatieven in het aardbevingsgebied. Inwoners van negen gemeenten in Noordoost-Groningen (waaronder Winsum) kunnen bij het digitale loket een bijdrage aanvragen voor plannen die de leefbaarheid in hun dorp vergroten.
Meer fondsen voor versterking van het aardbevingsgebied vindt u op www.kansrijkgroningen.nl/programmas.

Provinciale subsidies
Kijk ook eens bij de subsidiepagina van de provincie Groningen.

Oranjefonds
Het Oranje Fonds steunt projecten die de betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma's.

Sportsubsidiewijzer NOCF
De Sportsubsidiewijzer geeft een overzicht van het brede pakket van subsidiemogeijkheden voor de Nederlandse sportsector.

Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Fonds waarmee kinderen uit gezinnen waar weinig geld is lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen en kunnen sporten.

 

 

Wonen

Starterslening
Met de Starterslening overbrugt u het verschil tussen de prijs van uw eerste huis en het bedrag dat u bij de bank kunt lenen.

Blijverslening
U wilt zo lang mogelijk in uw huis blijven wonen, maar moet hiervoor uw woning aanpassen. U wilt bijvoorbeeld een slaapkamer op de begane grond plaatsen. Met een Blijverslening kunt u deze aanpassingen betalen.

Monumenten
Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument.

Onderhoud waardevolle bomen|
Bent u eigenaar van een waardevolle boom, dan krijgt u in principe geen toestemming om deze boom te kappen. Wel kunt u als privé-eigenaar een beroep doen op een subsidieregeling voor onderhoudsmaatregelen.

Kwijtschelding belastingen en heffingen
Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden.

Energieloket
Hier vindt u alle subsidies en betalingsregelingen op het gebied van energiezuinig wonen.

Regelingen van andere instanties dan de gemeente Winsum

Provinciale subsidies
Kijk ook eens bij de subsidiepagina van de provincie Groningen.

Servicepunt Lokale energie voorwaarts
Lokale energie-initiatieven kunnen een opstartsubsidie krijgen via het servicepunt lokale energie voorwaarts.

 

Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Vergoeding voor leerlingenvervoer
Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld door een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind, Of door een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer. Ook kan de gemeente zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi.

Minimaregelingen
Als u een laag inkomen heeft en weinig vermogen, dan kunt u een vergoeding krijgen voor bepaalde kosten. Bijvoorbeeld voor sportactiviteiten, schoolreisjes of lidmaatschap van een bibliotheek. Zodat u kunt meedoen in de maatschappij. Informatie en aanvraagformulieren voor deze regelingen vindt u op http://www.werkpleinnoord-groningen.nl/mijn-inkomen/. Ook voor informatie over bijzondere bijstand, uitkeringen en extra vergoedingen voor bijvoorbeeld reiskosten of collectieve verzekeringen kunt u hier terecht.

Extra container voor incontinentie- of stomamaterialen
Als u door gebruik van incontinentie- of stoma-materialen extra afval aanbiedt, kunt u in aanmerking komen voor een gratis extra container voor medisch afval. U kunt deze bij Stadsbeheer Groningen aanvragen via telefoonnummer 050-3671000.

Tegemoetkoming voor zieke asbestslachtoffers
Voor zieke asbestslachtoffers bestaat een financiële regeling. Vraag deze aan bij het Instituut Asbestslachtoffers.

Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Fonds waarmee kinderen uit gezinnen waar weinig geld is lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen en kunnen sporten.

Kindpakket

Inwoners met kinderen en een laag inkomen kunnen gebruik maken van het zogenaamde kindpakket. In dit kindpakket zijn alle regelingen onder gebracht waar kinderen van minima jonger dan 18 jaar gebruik van kunnen maken. U kunt diverse bijdragen aanvragen. Bijvoorbeeld voor een kinderfeestje, zwemles, zwemabonnement, muziekles of lidmaatschap van een sportclub. Kijk op www.werkplein-ability.nl voor meer informatie.

Onderwijs

Startpakket voortgezet onderwijs
Gaat uw zoon of dochter voor het eerst naar het voortgezet onderwijs? Dan kunt u bij Werkplein Ability een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten die u moet maken voor bijvoorbeeld een laptop, tablet, schooltas, een andere fiets of een bureau.

Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds
Heeft u een laag inkomen en kunt u de (reis)kosten voor uw opleiding of de opleiding van uw kind niet betalen? Dan kunt u een bijdrage aanvragen bij de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds.

 

Ondernemen

Verplaatsingssubsidie / vastgoedverbeteringssubsidie centrum Winsum

Ondernemers in het centrum van Winsum kunnen op basis van de ´Nadere regels versterking centrum Winsum 2017´ subsidie aanvragen voor verplaatsing naar het centrum of voor verbetering aan hun winkelpand.

http://www.123subsidie.nl/
Website van Samenwerkingsverband Noord-Nederland met tal van subsidiemogelijkheden voor bedrijven in Noord-Nederland

Provinciale subsidies
De provincie Groningen heeft verschillende subsidies waar het bedrijfsleven gebruik van kan maken.

Ondernemersplein.nl
Website van de overheid voor ondernemers. Ook hier vindt u diverse subsidieregelingen.