Subsidieregister

De gemeente Winsum heeft tal van subsidiemogelijkheden voor inwoners, (dorps)verenigingen en ondernemers. Hieronder staan ze voor u op een rij. Ook vindt u in dit overzicht diverse subsidieregelingen van overige instanties.

Welzijn, dorp en buurt

Wonen

Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Ondernemen

geld

 

Welzijn, dorp en buurt

Subsidies Sport & Welzijn

Voor activiteiten op het gebied van jeugd, ouderen en zorg, sport en recreatie, cultuur en educatie.

Subsidie voor buurtinitiatieven

Voor kleinschalige activiteiten die de leefbaarheid bevorderen. Misschien wilt u een zwerfvuilactie organiseren. Of kinderspelen, of activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Dit zijn enkele voorbeelden waarvoor u subsidie kunt aanvragen.

Subsidie voor sportstimulering

Heeft u ideeën om inwoners die nog niet sporten of bewegen in actie te laten komen? Dan kunt u incidentele subsidie uit het sportstimuleringsfonds aanvragen. Deze regeling is bedoeld voor subsidiëring van nieuwe plannen en projecten op het gebied van sportstimulering.

Subsidie voor speelvoorzieningen

Bewonersgroepen of dorp- en buurtverenigingen kunnen een aanvraag indienen voor de plaatsing van nieuwe speeltoestellen

Dorpsbudget

Dorpen of wijken in de gemeente Winsum hebben de mogelijkheid een eigen dorpsbudget (of wijkbudget) te beheren. Hiermee krijgen zij meer armslag bij het uitvoeren van eigen initiatieven om de leefbaarheid te verbeteren.

Wij juichen initiatieven van inwoners van harte toe. Daag ons gerust eens uit! Ga naar 'Right to Challenge´ op deze website.

Regelingen van andere instanties dan de gemeente Winsum:

Loket Leefbaarheid

Ondersteunt leefbaarheidsinitiatieven in het aardbevingsgebied. Inwoners van negen gemeenten in Noordoost-Groningen (waaronder Winsum) kunnen bij het digitale loket een bijdrage aanvragen voor plannen die de leefbaarheid in hun dorp vergroten.
Meer fondsen voor versterking van het aardbevingsgebied vindt u op www.kansrijkgroningen.nl/programmas.

Provinciale subsidies

Kijk ook eens bij de subsidiepagina van de provincie Groningen.

Oranjefonds

Het Oranje Fonds steunt projecten die de betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma's.

Sportsubsidiewijzer NOCF

De Sportsubsidiewijzer geeft een overzicht van het brede pakket van subsidiemogeijkheden voor de Nederlandse sportsector.

 

 

Wonen

Starterslening

Met de Starterslening overbrugt u het verschil tussen de prijs van uw eerste huis en het bedrag dat u bij de bank kunt lenen.

Blijverslening

U wilt zo lang mogelijk in uw huis blijven wonen, maar moet hiervoor uw woning aanpassen. U wilt bijvoorbeeld een slaapkamer op de begane grond plaatsen. Met een Blijverslening kunt u deze aanpassingen betalen.

Monumenten

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument.

Onderhoud waardevolle bomen

Bent u eigenaar van een waardevolle boom, dan krijgt u in principe geen toestemming om deze boom te kappen. Wel kunt u als privé-eigenaar een beroep doen op een subsidieregeling voor onderhoudsmaatregelen.

Kwijtschelding belastingen en heffingen

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden.

Energieloket

Hier vindt u alle subsidies en betalingsregelingen op het gebied van energiezuinig wonen.

Regelingen van andere instanties dan de gemeente Winsum

Provinciale subsidies

Kijk ook eens bij de subsidiepagina van de provincie Groningen.

Servicepunt Lokale energie voorwaarts

Lokale energie-initiatieven kunnen een opstartsubsidie krijgen via het servicepunt lokale energie voorwaarts.

 

Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Vergoeding voor leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld door een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind, Of door een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer. Ook kan de gemeente zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi.

Minimaregelingen

Als u een laag inkomen heeft en weinig vermogen, dan kunt u een vergoeding krijgen voor bepaalde kosten. Bijvoorbeeld voor sportactiviteiten, schoolreisjes of lidmaatschap van een bibliotheek. Zodat u kunt meedoen in de maatschappij. Informatie en aanvraagformulieren voor deze regelingen vindt u op http://www.werkpleinnoord-groningen.nl/mijn-inkomen/. Ook voor informatie over bijzondere bijstand, uitkeringen en extra vergoedingen voor bijvoorbeeld reiskosten of collectieve verzekeringen kunt u hier terecht.

Extra container voor incontinentie- of stomamaterialen

Als u door gebruik van incontinentie- of stoma-materialen extra afval aanbiedt, kunt u in aanmerking komen voor een gratis extra container voor medisch afval. U kunt deze bij Stadsbeheer Groningen aanvragen via telefoonnummer 050-3671000.

Tegemoetkoming voor zieke asbestslachtoffers

Voor zieke asbestslachtoffers bestaat een financiële regeling. Vraag deze aan bij het Instituut Asbestslachtoffers.

Ondernemen

http://www.123subsidie.nl/

Website van Samenwerkingsverband Noord-Nederland met tal van subsidiemogelijkheden voor bedrijven in Noord-Nederland

Provinciale subsidies

De provincie Groningen heeft verschillende subsidies waar het bedrijfsleven gebruik van kan maken.

Ondernemersplein.nl

Website van de overheid voor ondernemers. Ook hier vindt u diverse subsidieregelingen.