Subsidie voor verenigingen

Gepubliceerd op: 06 juni 2018

Aanvraag 2019

Wilt u als vereniging  in aanmerking komen voor structurele subsidie?  Dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen voor 2019.

Aanvragen voor structurele subsidie 2019 kunnen tot uiterlijk 1 juli 2018 ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum.

Wie kunnen er subsidie aanvragen?

Verenigingen en organisaties met rechtspersoonlijkheid die het voornemen hebben om in 2019 activiteiten te ontplooien op het gebied van welzijn, kunnen in aanmerking komen voor structurele subsidie. Onder welzijn verstaan wij de volgende beleidsterreinen: jeugd, 'ouderen en zorg', leefbaarheid, 'sport en recreatie' en 'cultuur en educatie'. Structurele subsidie is een subsidie voor activiteiten die een structureel karakter dragen. Het wordt verleend voor telkens een periode van één jaar.

De aanvragen worden getoetst aan de 'Algemene subsidieverordening gemeente Winsum 2011' en de daarbij behorende subsidiecriteria. Deze liggen ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis.

Aanvraagformulier

U kunt het aanvraagformulier vinden in de gemeentewinkel.

Vaststelling 2017

Heeft u in 2017 structurele subsidie van ons ontvangen, dan moet u ons ook voor de vaststelling van deze subsidie een aantal gegevens verstrekken. In  het aanvraagformulier voor de subsidie voor 2019 is hiervoor een vraag toegevoegd.