Herindeling

Herindelingslogo Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond
De gemeenteraden van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) hebben op 13 oktober 2016 besloten om per 1 januari 2019 verder te gaan als 1 nieuwe gemeente.

De nieuwe gemeente vertoont landschappelijk, bestuurlijk en historisch een grote verwantschap. Het is een uitgestrekte gemeente, liggend aan het Werelderfgoed Waddenzee, met de Eemshaven, de haven van Lauwersoog en de agrarische sector als economische motoren. Ze heeft 48.350 inwoners, een oppervlakte van 907,6 km2 en 50 kernen.

Herindelingsontwerp

In mei 2017 stelden de gemeenteraden van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond het herindelingsontwerp vast. Het volledige ontwerp met bijlagen vindt u bij de raadstukken. In het herindelingsontwerp staan onder meer de grenzen van de nieuwe gemeente en de uitgangspunten van de samenvoeging beschreven. Verder wordt ingegaan op 'het waarom' van de samenvoeging. Daarbij komen onder meer bestuurskracht, evenwichtige bestuurlijke verhoudingen, duurzaamheid en de financiële consequenties van de samenvoeging aan bod.

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben op 27 juni 2017 besloten om het herindelingsadvies met een positief advies naar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te sturen. De ministerraad heeft op 8 september 2017 ingestemd met de aanbieding van het herindelingsvoorstel aan de Raad van State. Het wetsvoorstel wordt openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het kabinet streeft naar invoering van deze herindelingen per 1 januari 2019.

Visie Ruimte!

De toekomstvisie Ruimte! geeft antwoord op vragen als: wat vindt de nieuwe gemeente belangrijk voor het bmwe-gebied, hoe gaat zij om met haar inwoners, met dorpen en kernen, op welke manier wordt de dienstverlening vormgegeven, en meer van dit soort vragen. Deze toekomstvisie is het product van de inbreng, ideeën en inspanningen van zeer velen – inwoners, belangenbehartigers, ondernemers, bestuurders, onder wie de raadsleden, en onze medewerkers. De gemeenteraden hebben de visie in mei 2017 vastgesteld.De toekomstvisie dient als leidraad voor het verdere herindelingsproces.

Het Hogeland

'Het Hogeland' is de naam van de nieuwe gemeente die per 1 januari 2019 ontstaat uit de samenvoeging van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Aan de uitverkiezing van die naam deden ruim 17.500 inwoners van de vier gemeenten mee (dat is een opkomst van 44%). Daaruit blijkt hun betrokkenheid.  'Het Hogeland' kreeg veruit de meeste stemmen: 71% ging naar deze naam.

Middag-Humsterland

Het gebied Middag-Humsterland ligt deels in de gemeente Winsum en deels in de gemeente Zuidhorn. Daarom is voor dit gebied een afzonderlijk besluit genomen. Uit een raadpleging onder de inwoners kwam naar voren dat de meerderheid kiest voor indeling van het gehele gebied bij het Westerkwartier. De gemeenteraden van Winsum en Zuidhorn hebben besloten om hier gevolg aan te geven. Op onze pagina over Middag-Humsterland leest u hier meer over.

Achtergrondinformatie

Op onze pagina met achtergrondinformatie over de herindeling leest u wat er allemaal vooraf is gegaan aan het besluit tot herindeling van de BMWE-gemeenten.