Centrumontwikkeling Winsum

Koopcentrum Winsum (KCW) en Ondernemersvereniging Winsum (OVW) hebben samen met initiatiefnemers Suzan Wierenga en Dimitri Sennema plannen uitgewerkt voor het centrum van Winsum. Met als uitgangspunt het realiseren van het eerder door de politiek aangenomen haltermodel.

De plannen zijn gericht op het vitaler en aantrekkelijker maken van de winkelstraat Obergum. Ook zijn mogelijkheden verkend om het dorpse karakter en de eigen 'Winsumer cultuur' van het centrum in ere te houden. Onder andere door grootschalige winkels in het hart van het dorp te weren, het historisch erfgoed te behouden en op onderdelen te versterken. Verder is gekeken naar kansen voor het toerisme en wensen voor verbeteringen aan de infrastructuur. U leest het volledige plan in de Ondernemersvisie invulling haltermodel Centrum Winsum. Met dit plan is de aandacht verlegd van alleen het Boogplein naar het gehele centrum van Winsum. De aanpak is gericht op het verplaatsen van huidige ondernemers buiten de halter naar een locatie daarbinnen. De visie van de ondernemers is in lijn met het gemeentelijk beleid, vastgelegd in de detailhandelsvisie.

Themabijeenkomst op 13 november

In zalencentrum De Hoogte, Kerkpad 8 in Winsum. Aanvang: 19:.30 uur

De stuurgroep centrumplan Winsum nodigt u van harte uit voor een themabijeenkomst. Op deze bijeenkomst gaan we graag met u in gesprek over de volgende onderwerpen:

  • Stedenbouwkundig plan centrum Winsum / kleinschalige invulling Boogplein.
  • Evaluatie blauwe zone (WC Obergon), verbeteren vervoer en parkeren centrum Winsum.
  • Inrichting openbare ruimte rondom centrum Winsum.
  • Actieplan toerisme en recreatie Winsum.

Na een korte toelichting op de thema's voeren we tafelgesprekken met elkaar. Aan elke tafel wordt een ander thema besproken. We wisselen 4 keer van tafel, zodat u over elk thema kunt meedenken en meepraten. Meer informatie: zie de nieuwsbrief Centrumplan Winsum, oktober 2017. Wees welkom!

Verplaatsingssubsidie en vastgoedverbeteringssubsidie winkelpanden

Ondernemers uit Winsum kunnen een beroep doen op een bijdrage voor verplaatsing naar het centrum en/of voor verbetering van winkelpanden. De aanvragen worden getoetst op grond van een intakescan, zoals opgenomen in de "nadere regels versterking centrum Winsum 2017" + bijlage. Wilt u subsidie aanvragen, download dan eerst het aanvraagformulier voor de intakescan. Lees vooraf de invulinstructie; deze vindt u in het formulier.

Aanvraagformulieren

U kunt de aanvraagformulieren downloaden en digitaal vanaf uw computer of laptop invullen. Vervolgens moet u de formulieren uitprinten om ze te ondertekenen. De ondertekende formulieren met de benodigde bijlagen stuurt u per e-mail of per post naar de gemeente, of u geeft ze af bij de balie in het gemeentehuis.

Intakescan

Verplaatsingssubsidie

Vastgoedverbeteringssubsidie

Declaratieformulier uitbetaling vastgoedverbeterinsubsidie

Vaststellingsverzoek toegekende subsidie

Meer informatie

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij centrummanager Kjeld Vosjan, 06 – 1875 3656.

 

Laatste nieuws

 

Inschrijven Nieuwsbrief